Het experiment van de legale achterdeur van coffeeshops

Het experiment van de legale achterdeur van coffeeshops

Gisteren, 14 november ben ik begonnen met het lezen van de AMvB van de regering over hoe zij het experiment van de gesloten keten van toevoer van legale cannabis aan de achterdeur van coffeeshops vorm wil geven. Tegelijkertijd is er de de oproep van diezelfde regering dat een ieder de gelegenheid krijgt om de komende tijd zijn commentaar, suggesties of anderszins op het voorstel te geven. INSPRAAK! Daar gaan we dus!

Het eerste wat ik begrijp uit het voorstel is dat de coffeeshops verplicht worden mee te doen aan het experiment mochten zij bij toeval binnen de gemeentegrenzen vallen van steden die door de landelijke overheid uitgekozen worden om aan het experiment deel te nemen. 

Daarnaast is er de verplichting dat deelnemende steden het I-criterium moeten handhaven. Een bizarre constatering waardoor deze opzet van het legaliseren van de achterdeur van coffeeshops ex- minister Opstelten achteraf toch nog zijn bizarre gelijk krijgt met zijn plan van de Wietpas. Het verbod van verkoop aan buitenlanders in coffeeshops,
GODS WEGEN ZIJN ONDOORGRONDELIJK – en dat zelfs in dit geval vanuit de niet Christelijke partijen de VVD ( Opstelten) en D,66 (de partij voor legale cannabis).

Maar even bizar is de logica van de regering, wanneer zij voor een experiment kiest in 6 tot 10 gemeenten in Naderland, van het creëren van 100% legale coffeeshops. Dit alleen maar voor het buitenland (vooral de Europese Unie) acceptabel is bij een verbod op verkoop aan toeristen tot die legale coffeeshops. De onlogica is dat dit een deugdelijke wetenschappelijke toetsing van het experiment in de weg staat. Iedere aparte voorwaarde of afwijkende regel die los staan van de achterdeur leidt tot verschillen tussen de deelnemende en niet deelnemende coffeeshops. Wat op zijn beurt weer een objectieve wetenschappelijke toetsing van het experiment over diezelfde achterdeur in de weg staat!
In mijn visie zijn alleen al deze constateringen aanleiding om het experiment in deze vorm af te wijzen!

Okee, dit is mijn eerste commentaar op het voorstel van de regering. Ik roep een ieder op mijn zijn/haar visie – en commentaar op dit dossier te geven. Alle input is welkom voor het uiteindelijk realiseren van een stevig wettelijk fundament voor legale cannabis. Waarbij de coffeeshop een sleutelpositie inneemt in zowel verkoop als gebruik van cannabis
(het in stand houden van de “natuurlijke” setting waarbinnen verkoop en gebruik van een psycho-actieve stof zich afspeelt is de “natuurlijke” preventie tegen overmatig en/of dwangmatig gebruik van diezelfde stof. Het zou dit uitgangspunt van beleid moeten zijn van welk soort drugs dan ook, of dit nou een soft- of een harddrug is. Bij softdrugs is de coffeeshop die “natuurlijke”setting).
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik naar mijn website; www.augustdeloor.nl
Veel leesplezier!!

August de Loor, Amsterdam 15 november 2018