Tijdig in bezwaar gaan tegen nieuwe gedoogverklaring

Tijdig in bezwaar gaan tegen nieuwe gedoogverklaring

Gemeente passen bij tijd en wijle de zogenaamde “schaarse vergunningen” problematiek toe n.a.v. de Europese Richtlijn en de Dienstenwet waarin staat vermeld dat een zogenaamde schaarse vergunning niet meer voor onbeperkte
tijd verstrekt mag worden en na een bepaalde tijd moet worden opengesteld voor iedereen.

Dat betekent dat gedoogverklaringen niet meer verlengd worden maar dat conform deze genoemde wetgeving en het daaraan gekoppelde coffeeshopbeleid van de gemeente een nieuwe gedoogverklaring wordt afgegeven met een einddatum zonder de mogelijkheid om deze te verlengen. Buiten het westen van het land wordt dit bij diverse gemeenten ingevoerd (in mindere mate in het westen van het land).

Nieuwe gedoogverklaring
Wij hebben recent hier een procedure bij de rechtbank over gehad. Een bijkomend probleem was dat het bezwaar door belanghebbende te laat was ingediend omdat de gemeente op de nieuwe gedoogverklaring en de bijbehorende brief meermaals ondubbelzinnig heeft medegedeeld dat tegen deze nieuwe gedoogverklaring geen bezwaar en beroep open zouden staan omdat geen sprake was van een appellabel besluit. De coffeeshophouder is zelfs meerdere keren door de gemeente mondeling in kennis gesteld van dit standpunt dat geen rechtsmiddelen tegen dit nieuwe beleid en nieuwe gedoogverklaring open staan.

Bij deze procedure speelt bij de rechter of het beroep ontvankelijk is of dat sprake is van een te laat ingediend beroep dat niet ontvankelijk is. Wij hebben aangevoerd dat de gemeente belanghebbende heeft misleid door onjuiste informatie te verstrekken over al dan niet openstaande rechtsmiddelen en of een nieuwe gedoogverklaring niet aan de gemachtigde gezonden behoort te worden indien er een gemachtigde is t.a.v. deze problematiek zoals in onderhavige zaak. De gemeente heeft m.i. de gemachtigde jurist ten onrechte niet op de hoogte gebracht van dat nieuwe besluit mede omdat er al een geschil liep over dat nieuwe coffeeshopbeleid. De gemeente was op de hoogte dat belanghebbende het niet eens was met een nieuwe gedoogverklaring en de “schaarse vergunningenproblematiek”. Een gemeente behoort nu eenmaal zorgvuldig en onbevooroordeeld te werk te gaan.

Een andere reden voor de onjuiste beslissing van de gemeente was volgens ons dat de gemeente ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de uitspraak van de Rechtbank Roermond (bevestigd door twee andere rechtbanken) waarin is geoordeeld dat een gedoogverklaring geen vergunning is en dat beleid n.a.v. de Dienstenwet daarom niet van toepassing kan zijn en dus niet rechtmatig is.

Werkwijze van een gemeente
De gemeente past regelmatig beleid aan en dat is vaak niet in uw voordeel. De argumenten zijn vaak verzonnen of buitenwettelijk. Laat u niet adviseren door de gemeente ook al doet zij alsof zij uw belangen begrijpen en beschermen. Dat doen ze vaak namelijk niet. Dat hoeft ook niet, maar laat u niet misleiden door zo’n houding van een bestuursorgaan.

Advies:
Ga bij elke nieuwe vergunning of gedoogverklaring goed na of er niets is gewijzigd dat in uw nadeel is. Raadpleeg uw adviseur. Ga direct in bezwaar en vervolgens in beroep bij twijfel over uw gedoogverklaring en laat u niet misleiden door zogenaamde adviezen of richtlijnen van de gemeente dat bezwaar niet mogelijk is. Dat is veelal ten onrechte en de gemeente doet dat waarschijnlijk alleen om hun eigen belangen te behartigen en dat is ook in strijd met de wet.

Laat u deskundig voorlichten en kijk met argusogen naar besluiten van de gemeente als het uw gedoogverklaring aangaat.

Conclusie
Weten is één, bewijzen is twee. De belastingdienst, de gemeente, maar ook de rechters, zijn niet makkelijk te overtuigen en zeker niet indien te laat wordt gereageerd pop een besluit of kennisgeving zoals een gedoogverklaring.
Het woord is dan vaak aan de rechter en die is niet makkelijke te overtuigen.

In dit geval: nog geen eind goed al goed! Wij houden jullie op de hoogte van de uitspraak van de Rechtbank.

Wil Oomen – fiscaal advies
april 2023 voor de Bond van Cannabis Detaillisten