Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Nieuwsbericht | 06-07-2018 | 15:45

Het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen biedt voor het kabinet concrete handvatten voor de uitwerking van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besloten het wietteeltexperiment zodanig op te zetten dat het effect goed te meten is op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid.

“Het advies kan helpen om een nieuwe stap te zetten in het complexe Nederlandse softdrugsbeleid”, aldus de ministers Bruins en Grapperhaus. Het kabinet neemt dan ook veel van het advies over dat de commissie onder voorzitterschap van professor Knottnerus op 20 juni 2018 heeft aangeboden aan beide ministers.

Zo wordt het advies van de commissie Knottnerus omarmd om speciale aandacht te besteden aan preventie, vooral ook gericht op jongeren. Gebruik van cannabis, veelal gerookt in combinatie met tabak, is niet gezond. Door de regulering door de overheid mag niet de indruk ontstaan alsof het wel gezond zou zijn.

Coffeeshops moeten binnen het experiment voorlichting geven aan klanten en – net als in het huidige gedoogbeleid – mag er op geen enkele wijze reclame worden gemaakt. Telers en coffeeshophouders zijn verantwoordelijk voor de producten die ze maken of verkopen en de distributie. Ook neemt het kabinet het advies over om vijf tot tien telers aan te wijzen, inclusief voldoende variatie in wietsoorten. Verder is een gesloten keten een belangrijke voorwaarde. Er moet geen cannabis weglekken in het illegale circuit.

Het kabinet hecht er aan om vast te houden aan een experiment in zes tot tien gemeenten, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. Om te komen tot een zinvolle effectmeting neemt het kabinet hierbij de suggestie van de commissie Knottnerus over om nog controlegemeenten mee te nemen in het experiment, naast de deelnemende gemeenten. De commissie Knottnerus zal in haar tweede advies in het najaar van 2018 aanbevelingen doen over de te selecteren gemeenten.

Minister Bruins en minister Grapperhaus werken het experiment en de effectmeting nu eerst verder uit. In overleg met betrokken organisaties in de uitvoering – Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) – wordt ondertussen gewerkt aan een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Samen met het voorstel van Wet experiment gesloten coffeeshopketen zal deze AMvB de juridische basis vormen voor het experiment.

Bij de uitwerking zullen minister Bruins en minister Grapperhaus ook de expertise benutten van deskundigen en ondernemers, zodat er realistische en uitvoerbare voorwaarden worden gesteld in het experiment. Uitgangspunt van het kabinet is te zorgen voor een experiment dat wetenschappelijk relevant is en voldoende informatie oplevert om politieke besluitvorming op te baseren. Het wetsvoorstel zal zo spoedig mogelijk bij de Tweede Kamer worden ingediend. In het najaar wordt de concept-AMvB voor advies aan de betrokken partijen aangeboden en vindt internetconsultatie plaats.

Bron: rijksoverheid.nl 
Foto: NOS