Campagne; Bestrijding Synthetische Hasj en Wiet

Campagne; Bestrijding Synthetische Hasj en Wiet

Coffeeshop belangenverenigingen BCD en PCN ondersteunen in samenwerking met het VLOS, de VOC en initiatiefnemer het CAN een campagne in aanpak van Synthetische hasj en wiet. Het moge duidelijk zijn dat de campagne in het bestrijden van synthetische hasj en wiet zich niet beperkt tot louter de coffeeshopbranche. Een werkelijke structurele aanpak van dit probleem is veel omvattender.

Het is al jaren dat er verhalen “rondzingen “over synthetische hasj en wiet. Onder de roepnaam SPICE duiken er wereldwijd steeds weer berichten op over ernstige gezondheidsincidenten tot dodelijke slachtoffers aan toe. Het was eind vorig jaar dat het Trimbosinstituut aan de alarmbel trok dat dit probleem ook in Nederland was opgedoken. Maar net zoals bij berichten uit het buitenland ontbreekt het zowel aan informatie over wat er nou werkelijk aan de hand is en vooral hoe dit probleem structureel aangepakt moet worden. Dit was voor de BCD, PCN, VOC, CAN (Cannabinoïden Adviesbureau Nederland) en het Adviesburo Drugs aanleiding om de handen ineen te slaan en een team van deskundigen de opdracht te geven voor het uitwerken van een campagne met als parool:

“ Wij hebben niet alleen de plicht om de consumenten van cannabis tegen dit risico te beschermen maar ook om die synthetische troep met “wortel en tak” uit te roeien! ”

Het is duidelijk dat het hier om een hardnekkig probleem gaat wat niet zomaar uit zichzelf verdwijnt omdat;

 1. Via allerlei websites synthetische cannabinoiden makkelijk en goedkoop te koop is.
 2. Hetzelfde geldt voor het basismateriaal waar de synthetische hasj en wiet van gemaakt wordt van vooral CBD toppen uit industriële hennep,
 3. Het nauwelijks enige handigheid vergt om deze foute hasj en wiet te maken.
 4. Een hoge winstmarge oplevert als gevolg van de aan de ene kant stijgende handelsprijzen van hasj en wiet met aan de andere kant de sterk dalende handelsprijzen van CBD toppen,
 5. Zoals gesteld dit probleem wereldwijd al omvangrijk is waardoor, met al haar open grenzen, het in Nederland ook makkelijk om zich heen kan grijpen.

Het aanpakken van de bron

De eerste fase van de campagne is in januari gestart en richtte zich volledig op de bron met als doel; “Hoe moeilijker wij het de producenten van synthetische hasj en wiet maken, hoe minder er van die troep op de markt komt’! Met dit doel zijn de vele binnen- en buitenlandse producenten en handelaren van industriële hennep opgeroepen alert te zijn bij twijfelachtige orders van twijfelachtige personen. (hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de binnen- en buitenlandse netwerken van het CAN). Dezelfde strategie richt zich ook op het productie- en verkoopcircuit van synthetische cannabinoïden.

De coffeeshopbranche

De tweede fase is gericht op het voorkomen dat synthetische hasj en wiet in coffeeshops terecht komt. Hiervoor zijn in recordtijd twee snel-testen ontwikkeld. Het bijzondere is dat daarmee op een eenvoudige manier PINACA getest kan worden maar ook de THC of CBD dominantie. Kortom, deze twee testen hebben zodoende de potentie om tot de standaardprocedure te gaan behoren bij het inkoopbeleid van coffeeshops. Het is zowel een hulpmiddel in het voorkomen van inkoop van synthetische hasj of wiet als producten van een inferieure kwaliteit (zoals bijvoorbeeld toppen van industriële hennep).

Waakzaam voor nieuwe cannabinoiden

Alle tot nu toe gevonden synthetische hasj en wietmonsters bevatte de chemische stof MDMB-4en-PINACA. De Bunk Weed test is in staat om deze stof te determineren. Het probleem is echter dat er nog andere soorten chemicaliën geschikt zijn voor het maken van synthetische hasj of wiet. Het is daarom van het grootste belang om alle stappen van het testen uiterst zorgvuldig uit te voeren. Want met die zorgvuldigheid is het mogelijk een nieuwe Bunk Weed test te ontwikkelen mocht de uitslag van het monster aantonen dat een andere chemicaliën gebruikt is dan PINACA. Zodra zich een dergelijke situatie aandient volgt informatie hoe deze nieuwe test ingepast kan worden binnen de twee bestaande tests

De campagne in breder perspectief, het slaan van bruggen 

Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk hoe belangrijk de rol van de coffeeshopbranche is. Met het testen wordt niet alleen voorkomen dat synthetische hasj en wiet de coffeeshop binnen dringt maar ook dat dit probleem bij de wortel aangepakt kan worden. Want nergens anders dan bij de achterdeur van coffeeshops is er zo’n uitgelezen kans om handelaren in synthetische troep te filteren en deze handelslijn om zeep te helpen. En zelfs met het voorspelbare bijeffect van de campagne en de opkomst van bewerkte hasj of wiet met andere chemicaliën dan PINACA kan adequaat actie ondernomen worden door het per omgaande ontwikkelen van een nieuwe test. Met deze opsomming wordt zowel het directe (bedrijfsmatige) belang van elke afzonderlijke coffeeshop gediend, alsmede het gezondheidsbelang van haar bezoekers (als integraal onderdeel van het internationaal erkende drugs Harm Reduction beleid) als aansluiting op de doelstellingen van het landelijke en lokale coffeeshopbeleid.

Al deze belangen kunnen rekenen op draagvlak binnen de coffeeshopbranche. De ervaring in bestrijding van het aanbod van vervuilde drugs leert; hoe meer draagvlak voor de aanpak, hoe hoger het rendement in bestrijding van synthetische hasj en wiet. Een ander voordeel van een gecoördineerde aanpak is dat het allerlei ongewenste bijeffecten voorkomt, zoals mediahypes, autosuggestie en regelrechte paniek onder consumenten bij het “doorschieten” van de aanpak. Het zijn de direct belanghebbenden die baat hebben bij het oplossen van het probleem.

Alle afwegingen binnen het samenwerkingsverband van bovengenoemde organisaties hebben de twee direct belanghebbende bonden, BCD en PCN doen besluiten om de campagne voor een deel financieel te ondersteunen en haar leden een gratis pakket met snel-testen toe te sturen.

Het is deze ondersteuning die vervolgens als brug kan fungeren naar al die coffeeshops die niet of anderszins binnen een belangenstructuur georganiseerd zijn. En ook een brug naar alle sleutelfiguren binnen de tussenhandel van cannabis en de consumenten die via andere kanalen buiten de coffeeshops cannabis aanschaffen. Het zijn, naast de bezoekers van coffeeshops ook die delen van de cannabismarkt die even zo goed beschermd moeten worden tegen synthetische hasj en wiet.

Bruggehoofd naar de drugsteststations

De beste logistiek om dit te realiseren is dat de campagne aanhaakt bij het landelijk netwerk van drugsteststations van de lokale drugspreventie instellingen In de eerste verkennende gesprekken hierover wees de Amsterdamse Jellinek zelfs op de mogelijkheden tot uitbreiding naar Europese drugsteststations. Het aanhaken levert voor alle betrokkenen alleen maar voordelen op:

 1. De lokale drugspreventie instellingen kunnen hun logistiek van drugstesten uitbreiden naar die van de markt van cannabis. Dit biedt hen eindelijk de gelegenheid een rol van betekenis te spelen in de kwaliteitsborging, c.q. tegengaan van vervuild aanbod binnen de cannabismarkt.
 2. Korte lijnen tussen de lokale cannabismarkt en de lokale drugsteststations
 3. Aanschaf van snel-testen via de lokale teststations
 4. Teststations hebben praktijkervaring met snel-testen, plus hoe bij positieve testuitslagen verdere stappen genomen moeten worden.
 5. Deze kennis en ervaring die gedeeld kan worden met de lokale cannabismarkt, lokale coffeeshopbranche (bijvoorbeeld bij die laatste middels de al bestaande cursussen; Goed gastheerschap coffeeshoppersoneel)
 6. Monitoren van de vervuiling van de lokale cannabismarkt met synthetische hasj en wiet

Kortom, het aanhaken van de campagne met de lokale drugsteststations levert voor alle betrokkenen een win-win situatie op wat de bestrijding van synthetische hasj en wiet alleen maar efficiënter maakt.

Landelijke coördinatie

Een succesvolle samenwerking op lokaal niveau verlangt een landelijke coördinatie. De praktijk leert dat zodra een handelslijn van vervuilde drugs wordt aangepakt deze elders in het land kan opduiken. Bij synthetische hasj en wiet komt daar nog een probleem bij. Het risico van de opkomst van nieuwe varianten van chemische toevoegingen dan PINACA vereist snel handelen in het ontwikkelen van een nieuwe snel-test.
Samenwerking tussen het team van deskundigen (lees: het Kernteam van de campagne en het Trimbosinstituut) is de meest logische keuze voor die landelijke coördinatie.
Het biedt de beste garantie van het op landelijk niveau bestrijden van synthetische hasj en wiet en om dit verder uit te breiden op Europees niveau.

Voldoende aanleiding voor de coffeeshopbranche om de campagne te steunen!

Redactie BCD, 17 juni 2021