Conferentie Omgaan met Drugs

Conferentie Omgaan met Drugs

Amsterdam staat, net als vele andere wereldsteden, voor de uitdagingen van druggerelateerde criminaliteit. Op 26 januari fungeerde burgemeester Femke Halsema als gastvrouw voor de internationale conferentie ‘Dealing with Drugs – cities and the quest for regulations’.

Het doel van de conferentie was niet zozeer de vraag óf verdere regulering van de drugsmarkt mogelijk is, maar eerder het verkennen van hoe dit kan bijdragen aan een oplossing. Er werd gefocust op stappen richting een meer realistische benadering van het drugsbeleid. De conferentie vond plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Illegale drugshandel vormt wereldwijd een substantiële bedreiging voor steden. In Amsterdam wordt de rechtsstaat bedreigd door moorden bij daglicht, explosies, gevallen van moord met verkeerde identiteit en dodelijke aanvallen op advocaten en journalisten. De meedogenloosheid waarmee deze misdaden plaatsvinden is schokkend.

Wereldwijd worden steden geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen. Ondanks decennia van wereldwijde inspanningen in de oorlog tegen drugs, blijken de resultaten onvoldoende: de productie en consumptie van drugs nemen toe, illegale geldstromen blijven bestaan, geweld blijft ongecontroleerd en mensenrechten worden geschonden. Opeenvolgende generaties jongeren raken betrokken bij criminaliteit, terwijl het vangnet dunner wordt. Hoewel er door gedegen onderzoek overwinningen zijn geboekt in de strijd tegen drugs, wordt erkend dat deze strijd nooit volledig gewonnen kan worden. Deze erkenning strekt zich uit tot buiten academische kringen en omvat voormalige politici, beleidsmakers en wetshandhavers.

De conferentie pleitte voor een realistisch drugsbeleid en markeert een eerste stap in die richting. Door openhartige gesprekken met internationale experts, ervaringsdeskundigen, NGO’s en wetenschappers gaat de focus verder dan de vraag of regulering een oplossing kan bieden, en richt zich op de praktische uitvoering ervan. De conferentie diende feitelijk als voorbereiding tot de opstelling van onderstaand manifest. 

Bron: gemeente Amsterdam – www.amsterdam.nl

Amsterdams Manifest Omgaan met Drugs

26 januari 2024, Amsterdam

Wij, een diverse coalitie van bestuurders, beleidsmakers, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zijn verenigd in het creëren van een humaner drugsbeleid. Dit betekent dat we prioriteit geven aan het welzijn van iedereen die te maken heeft met de veelzijdige uitdagingen van illegale drugsmarkten en de bijbehorende gezondheids-, sociale en economische schade. Samen richten we ons op een geïntegreerde aanpak van drugs, rekening houdend met volksgezondheid, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en veiligheid.

Overal ter wereld heeft de zogenaamde ‘oorlog tegen drugs’ gefaald in het beschermen van de gezondheid en veiligheid van burgers en gemeenschappen. Bovendien heeft deze oorlog de georganiseerde misdaad aangewakkerd, het geweld doen escaleren, kwetsbare individuen en samenlevingen onevenredig hard getroffen en de economieën ontwricht. We proberen deze vicieuze cirkel te doorbreken door pragmatisch, op feiten gebaseerd beleid te omarmen dat de realiteit van drugsgebruik en drugsmarkten erkent.

We erkennen de mislukkingen en mensenrechtenschendingen die worden veroorzaakt door bestraffende drugshandhaving en beloven gezondheidsgericht beleid aan te nemen dat de nadruk legt op schadebeperking, decriminalisering en regulering van drugsmarkten. Dit beleid is niet alleen gericht op het beschermen van de volksgezondheid en de menselijke waardigheid, maar ook op het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

Terwijl we overgaan op een gezondheidsgericht drugsbeleid, blijft onze vastberadenheid tegen de criminele controle van drugsmarkten standvastig. Het verkennen van een andere aanpak betekent niet dat de inspanningen tegen drugshandel en aanverwante misdaden afnemen. We zijn vastbesloten om criminele netwerken te ontmantelen en ervoor te zorgen dat ze deze sector niet uitbuiten of domineren, om zo de volksgezondheid te beschermen en de rechtsstaat te handhaven. Onze strategie is een evenwichtige combinatie van initiatieven op het gebied van wetshandhaving en volksgezondheid, gericht op het beëindigen van de dominantie van criminelen op de drugsmarkten en het elimineren van de risico’s die zij vormen.

Leidende principes

 1. Effectiviteit als beleidskompas: 
  Druggerelateerd beleid moet worden geleid door de effectiviteit ervan op het gebied van volksgezondheid, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.
 2. Alternatieven in regelgeving en risicobeperking: 
  We erkennen de beperkingen van bestraffende drugswetgeving en pleiten voor het onderzoeken van regelgevende marktalternatieven om de risico’s van illegale markten te beperken. Wettelijke regulering van drugs kan mogelijkheden bieden voor voorlichting en veiliger consumptiepraktijken, waardoor de volksgezondheid wordt bevorderd en schade wordt beperkt.
 • Volksgezondheid, sociaal beleid en het aanpakken van onderliggende problemen:
  Naast het verminderen van stigmatisering, kan verantwoorde wettelijke regulering overheidsmiddelen heroriënteren naar effectieve preventie, behandeling en schadebeperkende diensten. Onze verschuiving naar een volksgezondheidsaanpak, inclusief decriminalisering van drugs, is niet alleen gericht op drugsgebruik, maar ook op onderliggende oorzaken zoals stigmatisering, sociaaleconomische ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid.
 • Voorzichtige implementatie: 
  Beleidsontwikkeling moet voorzichtig, wetenschappelijk en op bewijs gebaseerd zijn, geleid door rigoureuze controle en leren van regelgevende wetenschap.

Onze belofte

 1. Een wereldwijde beweging versterken: 
  We streven ernaar bestaande netwerken wereldwijd met elkaar te verbinden en visionairs samen te brengen om een revolutie in het drugsbeleid te stimuleren.
 2. De koers uitzetten met wetenschappelijk bewijs: 
  Ons pad voorwaarts zal worden verlicht door een grondig opgestelde onderzoek-agenda, gedreven door feiten en gebaseerd op gegevens.
 3. Wereldwijde kennis oogsten: 
  We verbinden ons ertoe te leren van de beste praktijken van steden, gemeenschappen en naties wereldwijd en deze lessen om te zetten in instrumenten voor verandering.
 • Moedige besluitvorming omarmen: We erkennen dat vooruitgang om gedurfde stappen vraagt en we zijn bereid om verder te gaan dan het vertrouwde door weloverwogen keuzes te maken voor baanbrekend beleid.

Onze vastberadenheid

Wij zijn een coalitie van vernieuwers die zich inzetten voor zinvolle verandering, toegewijd aan het beschermen van onze gemeenschappen en het handhaven van de rechtsorde tegen criminele bedreigingen. Ons doel is om drugsbeleid te vormen dat is gebaseerd op bewijs, empathie en effectiviteit. Samen streven we ernaar om hoop en menselijkheid naar de voorgrond te brengen in de wereldwijde strijd tegen druggerelateerde uitdagingen.

Burgemeester Femke Halsema, Gemeente Amsterdam

Burgemeester Alec von Graffenried, Bern

Claudia Lopez

Voormalig burgemeester van Bogotá

LEAP Nederland

Jellinek

Transnational Institute

Gjalt-Jorn Peters, Open Universiteit

INPUD

Mainline

Poppi Drugsmuseum Amsterdam

Bron: gemeente Amsterdam – amsterdam.nl 

26 januari 2024 
Vertaald met DeepL 

Redactie BCD, 26 januari 2024