Duitsland legaliseert cannabis in twee stappen

Duitsland legaliseert cannabis in twee stappen

De Duitse regering heeft besloten om volwassenen in de toekomst toe te staan om cannabis in bepaalde hoeveelheden privé te kweken of in non-profit verenigingen en om het te verkrijgen bij vergunde speciaalzaken in het kader van een regionaal modelproject. Dit besluit is genomen na overleg tussen de regering en de Europese Commissie over het document van 26 oktober 2022. Het doel van dit besluit is om de kwaliteit te controleren, de verspreiding van vervuilde stoffen te voorkomen, de bescherming van minderjarige en volwassen gebruikers te waarborgen en de zwarte markt in te dammen.

De implementatie zal in twee stappen plaatsvinden. In de eerste stap wordt het kweken in non-profit verenigingen en privé-teelt landelijk toegestaan. In de tweede stap wordt de verkoop in speciaalzaken geïmplementeerd als een wetenschappelijk opgezet, regionaal en tijdelijk modelproject. In het modelproject kunnen de effecten van een commerciële leveringsketen op de gezondheid en bescherming van minderjarigen en volwassenen, en op de zwarte markt, wetenschappelijk worden onderzocht.

Cannabis is een veelvoorkomend genotsmiddel in Duitsland, maar wordt vaak illegaal aangeboden en gebruikt, wat vaak de gezondheid in gevaar brengt. Vooral jongeren worden door cannabis belemmerd in hun sociale en cognitieve ontwikkeling. Het huidige cannabisbeleid wordt als mislukt beschouwd en heeft de ogen gesloten voor de realiteit van het gebruik van cannabis. Er wordt vanuit gegaan dat het nieuwe beleid meer eigen verantwoordelijkheid mogelijk maakt, de zwarte markt terugdringt en de politie en het openbaar ministerie ontlasten.

Het model kent twee pijlers: de private en collectieve, non-profit eigen teelt. Non-profit verenigingen mogen onder strikte, duidelijk omschreven wettelijke kaders gezamenlijk cannabis voor recreatief gebruik telen en aan leden verstrekken voor persoonlijk gebruik. De omgangsvoorwaarden worden vastgelegd in een aparte wet. Naast de geoogste recreatieve cannabis mogen de verenigingen ook door henzelf geproduceerde zaden en stekken voor eigen teelt aan de leden verstrekken.

Er vindt toelating en controle plaats door de provinciale autoriteiten, onder andere met betrekking tot de naleving van de hoeveelheids-, kwaliteits- en jeugdbeschermingsvereisten en met steekproeven en bezoeken ter plaatse. Persoonlijke gegevens die in verband met de verstrekking van recreatieve cannabis, zaden en stekken aan leden door de verenigingen zijn verzameld, mogen niet worden doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden worden gebruikt. Het lidmaatschap van meerdere verenigingen is verboden. 

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat de bescherming van minderjarigen en volwassen gebruikers centraal staat bij de implementatie van het regionale modelproject voor de verkoop van cannabis in speciaalzaken. Het doel is om de gezondheid van consumenten te beschermen en de zwarte markt te bestrijden door het aanbieden van gecontroleerde en kwalitatief hoogwaardige producten. Het modelproject zal in beperkte gebieden worden uitgevoerd en de effecten op de gezondheid en het illegale circuit worden geanalyseerd.

De speciaalzaken moeten voldoen aan strenge eisen voor productie, distributie en verkoop, en zullen alleen worden geëxploiteerd door gelicentieerde exploitanten. De autoriteiten zullen toezicht houden op de naleving van de regels, waaronder het verbod op verkoop aan minderjarigen en de hoeveelheidsbeperkingen voor consumenten. De verkoop van cannabis in deze speciaalzaken zal een gecontroleerde en veilige omgeving bieden voor volwassen consumenten die ervoor kiezen om cannabis te consumeren

Het ministerie van Landbouw zal verantwoordelijk zijn voor de teelt van cannabis voor het regionale modelproject en zal de productie van de verkoopbare cannabis reguleren. De teelt zal alleen worden toegestaan in speciale, door de overheid gereguleerde teeltfaciliteiten, waar de kwaliteit van het product en de naleving van de regels strikt worden gecontroleerd. Dit zal ervoor zorgen dat de cannabis die in de speciaalzaken wordt verkocht van hoge kwaliteit is en vrij is van schadelijke stoffen.

Het beleid voor cannabisgebruik zal ook gepaard gaan met een intensivering van preventie- en voorlichtingsmaatregelen. Het doel is om jongeren te informeren over de risico’s van drugsgebruik en hen te beschermen tegen verslaving en gezondheidsrisico’s. Deze maatregelen zullen worden uitgevoerd door zowel de nationale als de regionale overheden, en zullen worden gefinancierd uit de opbrengsten van de verkoop van cannabis.

De implementatie van het nieuwe beleid voor cannabisgebruik in Duitsland zal tijd kosten, maar het zal een belangrijke stap zijn in de strijd tegen de zwarte markt en de bescherming van minderjarigen en volwassen consumenten. Het zal ook helpen om de belasting van het strafrechtelijk systeem te verminderen en de middelen te heroriënteren naar meer effectieve maatregelen om de volksgezondheid te beschermen.

Al met al lijkt de legalisering van cannabis in Duitsland een stap in de goede richting te zijn. Hoewel er zeker nog enkele haken en ogen aan zitten, zoals de beperkte beschikbaarheid en hoge prijzen, is het toch een belangrijke verandering in het Duitse drugsbeleid. Door cannabis te legaliseren kan de overheid meer grip krijgen op de verkoop en productie ervan, wat weer kan leiden tot meer veiligheid en controle. Het is te hopen dat andere landen in Europa dit voorbeeld zullen volgen en dat de legalisering van cannabis een bredere trend zal worden in de strijd voor een gezonder en rechtvaardiger drugsbeleid.

Bron: https://www.bundesgesundheitsministerium.de

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/eckpunkte-cannabis-12-04-23.html