Elfde Gemeente in Experiment Gesloten Coffeeshop-keten controversieel verklaard, of toch niet?

Elfde Gemeente in Experiment Gesloten Coffeeshop-keten controversieel verklaard, of toch niet?

Het toevoegen van een elfde gemeente aan het Experiment Gesloten Coffeeshop-keten is controversieel verklaard na voorstel tot wijziging van de lijst van de controversiële stukken. Dit blijkt uit de publicatie op de website van de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel, dat wijzigingen aanbrengt in de wet Experiment Gesloten Coffeeshop-keten, werd geïnitieerd als reactie op het coalitieakkoord van Kabinet Rutte IV, waarin de voortzetting en uitbreiding van het experiment met betrekking tot gesloten coffeeshop-ketens werden aangekondigd. Dit wetsvoorstel, zou wanneer het controversieel wordt verklaard, ter discussie staan, en dan zou het besluit over de voortzetting ervan worden overgelaten aan het nieuwe kabinet.

Met dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid gecreëerd om één gemeente met meer dan 100.000 inwoners toe te laten treden tot het Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Binnen dit experiment kunnen bepaalde gemeenten coffeeshops toestaan om op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj van aangewezen telers voor recreatief gebruik te verkopen, onder strikte regels en toezicht. Amsterdam heeft stadsdeel Oost voorgedragen om deel te nemen aan het landelijke Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Het stadsdeel telt in totaal 10 coffeeshops. Het college van B en W van Amsterdam vindt het belangrijk dat Amsterdam betrokken is bij het experiment. De uitkomsten van het experiment kunnen op termijn leiden tot aanpassing van het gedoogbeleid, wat een grote impact zal hebben op de Amsterdamse coffeeshops en cannabismarkt. Amsterdam wil daarom ook de andere coffeeshops zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen in het experiment.

De toevoeging van de elfde gemeente aan het experiment heeft geleid tot pittige debatten in de Nederlandse politiek. De SGP en de ChristenUnie hebben voorgesteld om het wetsvoorstel controversieel te verklaren, waarbij zij wijzen op het gebrek aan duidelijke financiële kaders en de noodzaak om de voorwaarden van het experiment te wijzigen, wat volgens hen de controleerbaarheid en het succespercentage van het experiment zou kunnen verminderen. Als gevolg van dit controversiële debat is de beslissing over de voortgang van het wetsvoorstel nu uitgesteld tot het aantreden van het nieuwe kabinet. Zo blijkt uit de publicatie op de website van de Eerste Kamer. Wanneer we de stemming bekijken blijkt dat er 48 stemmen voor en 102 stemmen tegen het controversieel laten verklaren van de 11e stad waren. Daarmee zou het voorstel van de SGP en ChristenUnie zijn verworpen. Het onderwerp staat ook niet opgenomen in de lijst met controversiële onderwerpen die op 12 september is vastgesteld. Het is duidelijk dat dit onderwerp een centraal punt zal blijven in de Nederlandse politieke discussie. Vooralsnog zal de toevoeging van de 11e gemeente doorgang vinden en lijkt het erop dat er iemand het woordje “niet” is vergeten op de website van de Eerste Kamer.

Controversieel verklaren, wat is dat?

Wanneer iets als “controversieel” wordt verklaard in de politiek, betekent dit dat er aanzienlijke meningsverschillen en verdeeldheid bestaan over dat specifieke onderwerp, wetsvoorstel, beleidsvoorstel, of actie die in de politieke arena wordt voorgesteld. Het controversieel verklaren van een kwestie betekent meestal dat het onderwerp niet onmiddellijk wordt behandeld of aangenomen en dat verdere besprekingen of acties worden uitgesteld of opgeschort.

Het controversieel verklaren van een kwestie biedt ruimte voor verdere discussie, onderhandelingen en mogelijk compromissen. Het kan ook betekenen dat het onderwerp pas wordt behandeld nadat er meer consensus of politieke steun voor is opgebouwd, of wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt die de kwestie kan verduidelijken. Over het algemeen is het een manier om de politieke besluitvorming te vertragen of te heroverwegen wanneer er aanzienlijke tegenstellingen bestaan.

Bronnen:

 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36279_toevoeging_elfde_gemeente

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023Z14986&did=2023D36306