Nader rapport advies Raad van State bestuurlijke sancties

Nader rapport advies Raad van State bestuurlijke sancties

Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Dit advies is onder verantwoordelijkheid van de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie openbaar gemaakt door plaatsing in de Staatscourant op 14 september 2015 (nr. 30280).

Bij brief van 8 januari 2016, nr. 717702, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie een voorlopige appreciatie gegeven van het advies en heeft hij het proces van totstandkoming van het nader rapport toegelicht.

Dit nader rapport is thans gereed. Bijgaand bieden wij u dit rapport aan. In het nader rapport zijn de navolgende beleidsvoornemens geformuleerd.

 • Het integraal afwegingskader (IAK) dat geldt voor alle beleid en wetgeving wordt uitgebreid met een overzicht van alle relevante factoren voor het kiezen van een handhavingsstelsel.
 • Wettelijke boetemaxima in het bestuursrecht moeten op grond van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) nu al aansluiten bij de boetecategorieën van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit wordt wettelijk vastgelegd.
 • Bestaande bestuurlijke boetestelsels worden aangepast. Bestaande boetecategorieën in het strafrecht kunnen indien nodig nader worden overwogen.
 • Voor toekomstige gevallen worden wettelijke boetemaxima in het bestuursrecht zoveel mogelijk onderling afgestemd. De verplichting daartoe wordt verankerd in de Ar.
 • De boetehoogte in wetgeving met duale stelsels wordt zonodig aangepast.
 • In bestaande duale stelsels stemmen OM en bestuursorganen hun requireerbeleid, respectievelijk hun boetebeleid onderling op elkaar af.
 • In toekomstige duale stelsels vindt een dergelijke afstemming eveneens plaats.
 • Er wordt onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van schorsende werking in de bezwaarfase van bepaalde boetebesluiten.
 • De effecten van voorlopige voorzieningen wegens betalingsonmacht zullen worden onderzocht. Bezien wordt of dit aanleiding geeft tot nadere voorlichting over betalingsregelingen.
 • Verjaringstermijnen in de Algemene wet bestuursrecht worden in lijn gebracht met termijnen in het strafrecht.
 • Een verkenning wordt uitgevoerd naar de mogelijkheid om opgelegde bestuurlijke boetes te betrekken bij bepaalde screeningen voor een verklaring omtrent het gedrag.

Wij zijn voornemens om de uitbreiding van het IAK en de nodige wetsvoorstellen tot aanpassing van de Awb in de loop van 2018 op te stellen. De aanpassing van boetestelsels in de bijzondere wetten is zaak van de ministers die eerstverantwoordelijk zijn voor het desbetreffende stelsel. De voorgenomen onderzoeken zullen in 2018 worden aanbesteed zodat de rapportages in de loop van 2019 beschikbaar komen.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

De minister voor Rechtsbescherming,

Sander Dekker